Suzbijanje koruptivnih rizika u životnoj sredini - preduslov kvalitetnijeg  života građana

Užički centar za ljudska prava i demoktraiju u saradnji sa  Bečejskim udruženjem mladih i Podrinjskim antikorupcijskim timom realizuje projekat “Suzbijanje koruptivnih rizika u životnoj sredini  - preduslov kvalitetnijeg  života građana”sa ciljem unapređenja antikorupcijskih politika u sistemu zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou.

Poslednja procena govori da je Srbiji potrebno 15 milijardi evra za prilagođavanje evropskim standardima u zaštiti životne sredine. Republika Srbija taj novac trenutno ne poseduje, pa je jako bitno svesti korupciju i nesvrsishodno trošenje novca na minimum, kako bi se na taj način podigao kvalitet života građana Srbije. Kroz projektne aktivnosti želi se ukazati donosiocima odluka na propuste u sistemu kako bi se i ovako nedostajuća sredstva trošila svrsishodno. Kada je poznato da će se čak 75% usklađivanja sa EU standardima transponovati na lokalni nivo, projektnim aktivnostima želi se osnaživanje organa JLS i podizanje kapaciteta na lokalu, kako bi se obezbedilo funkcionalno i svrsishodno trošenje budžetskih sredstava u zaštiti životne sredine, kroz ukazivanje na propuste izradom preporuka za funkcionalnu javnu potrošnju. Predloženi projekat doprinosi zaštiti osnovnih ljudskih prava u koje spada i pravo na čistu životnu sredinu što su ujedno i misije sve tri partnerske organizacije. U Srbiji se trenutno gotovo niko ne bavi ozbiljno analizom koruptivnih rizika u životnoj sredini, pa je ovaj pristup inovativan i jedinstven. Sva tri partnera več dugi niz godina sprovode nadzor javnih finansija I poseduju ekspertizu iz oblasti monitoringa javne potrošnje, pa se ova metodologija planira implementirati i u segment zaštite životne sredine. Na internet sajtu Podrinjskog anitkorupcijskog tima nalazi se aplikacija koju je do sad preuzelo preko 2000 građana a koja nudi mogućnost prijave ekološkog problema, pa to samim tim inačin na koji sve tri partnerske organizacije mogu ostvariti kontakt sa građanima i lako doći do potrebne argumentacije.

Projekat se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo realizuje u periodu avgust 2022 – april 2023.

Koalicije